(2020)   نماینده رسمی مخابرات ایران

پروانه شماره 1100/100 مورخ 29/4/87 از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديویی