نام طرح

نوع طرح

سرعت

زمان

مصرف بین الملل

مبلغ ( ریال)

شبانه

توضیحات

وفاداری

 

پیش پرداخت

K  512

11 ماهه

10 گیگ ماهیانه

953750

 

1و2 سال اشتراک

پیش پرداخت

K  512

13 ماهه

10 گیگ ماهیانه

953750

 

3و4 سال اشتراک

پیش پرداخت

K  512

14 ماهه

10 گیگ ماهیانه

953750

 

5 سال اشتراک

سایه

پیش پرداخت

K  512

10 ماهه

10 گیگ ماهیانه

708500

99%

مشترک جدید - 2تا 9صبح

طرح   20

پیش پرداخت

Mb/s  4

7 ماهه

72 گیگ ماهیانه

1569600

90%

ساعت 2 تا 9 صبح

رویال

پیش پرداخت

K  512

8 ماهه

8 گیگ ماهیانه

566800

99%

ساعت 1 تا 7 صبح

فیروزه

پیش پرداخت

K  512

4 ماهه

4 گیگ ماهیانه

272500

 

 

نوبل

پیش پرداخت

Mb/s  1

4ماهه

25 گیگ ماهیانه

872000

 

 

نوبل

پیش پرداخت

Mb/s  1

10ماهه

25 گیگ ماهیانه

2180000

 

 

مانا

پیش پرداخت

Mb/s  2

4ماهه

38 گیگ ماهیانه

1090000

99%

ساعت 2 تا 9 صبح

مانا

پیش پرداخت

Mb/s  2

10ماهه

38 گیگ ماهیانه

2725000

99%

ساعت 2 تا 9 صبح

آریا

پیش پرداخت

Mb/s  2

5 ماهه

15 گیگ ماهیانه

790250

 

 

آریا

پیش پرداخت

Mb/s  2

11ماهه

15 گیگ ماهیانه

1738550